هوایار

ثبت پرواز

اطلاعات پروازتان را وارد کنید. سامانه هوشمند هوایار مقدار غرامت شما را بر اساس مدارک سفر محاسبه میکند.

خدمات هوایار

هوایار مسئولیت مذاکره با ایرلاین و پیگیری در مراجع حقوقی را به عهده میگیرد تا ایرلاین غرامت شما را بپردازد.

دریافت غرامت

برای مشکلی که در پروازتان داشته اید غرامتتان را از ایرلاین دریافت میکنید.

ما ضوابط اتحادیه اروپا را به اجرا میگذاریم

هوایار۲۴ را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: